$50000.0

1948 austin sedan -- 1948 austin sedan 0 sedan v8 3 speed automatic

$27995.0

1961 austin countryman woody traveler 1961 austin countryman woody traveler coupe inline 4 cylinder 4 speed manual